Toplu sözleşmelerde ‘çalışma yapılacaktır’ vaadi ne kadar geçerli?

23/08/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan . Dönem Toplu Sözleşmede (ilgili hizmet koluna ilişkin), “5434 sayılı Kanun’un 40. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (IV) numaralı alt bendinde yer alan “55” ibaresinin “60” olarak değiştirilmesi konusunda çalışma yapılacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

PTT Merkez Müdürlüğünde dağıtıcı olarak görev yapan ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (IV) numaralı alt bendi gereğince 23/09/2015 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilen davacı yaş haddi bakımından (60) yaşın dikkate alınması talebiyle yapılan başvuru yapmış fakat bu reddedilmiştir.

İlk derece mahkemesi davayı reddetmiştir. Mahkeme şu hususa vurgu yapmıştır; “Dava konusu işlemin dayanağını teşkil eden toplu sözleşme hükmünün yasalaşması yönünde herhangi bir sürecin işletilmediği, halihazırda dağıtıcı olarak görev yapan davacının yaş haddinin, 5434 sayılı Kanun uyarınca (55) olduğu, emekliliğin birer yıllık sürelerle uzatılması yönünde idarenin takdir yetkisinin bulunduğu, davacının bu yönde de bir talebinin bulunmadığı anlaşıldığından” davanın reddine.

Danıştay 12. Daire bu kararı onamıştır.

NOT: 2022-2023 TOPLU SÖZLEŞMEDE YER ALAN “ÇALIŞMA YAPILACAK” VAADLERİ

İdari personelin yükseköğretim kurumları arasında yer değişikliği

MADDE 34- (1) Yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personelin muvafakat şartı aranmaksızın yükseköğretim kurumları arasında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 12, 13, 14 ve 14/A maddelerine dayalı olarak Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar dahilinde; aynı sınıftaki memurlar ise karşılıklı olarak, yer değişikliği talebinde bulunabilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır.

Yükseköğretim kurumlarında görev yapanların kadro/görev unvan katsayıları

MADDE 23– (1) Yükseköğretim kurumlarında görev yapanların Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan kadro/görev unvan katsayıları konusunda çalışma yapılacaktır.

İcap nöbeti

MADDE 32 – (1) Sağlık hizmetlerinin sunumunda kaliteyi artırmak üzere Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin icap nöbetine ilişkin hükümlerine dair gerekli çalışma yapılacaktır.

Sağlık hizmetleri sınıfı

MADDE 37- (1) 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde yer alan “III- SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ” ibaresinin “III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI” olarak değiştirilmesi konusunda çalışma yapılacaktır.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği

MADDE 41- (1) Bu hizmet kolu kapsamında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin sınavlarının, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, kurumların bütçe ödenekleri ile ilgili tedbirlerini almak suretiyle düzenli aralıklarla yapılması hususunda çalışma yapılacaktır.

Büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlük daire başkanları ve belediye başkan yardımcılarının ek göstergesi

MADDE 7- (1) Genel idare hizmetleri sınıfına dahil büyükşehir belediyeleri daire başkanları için ilgili mevzuatına göre uygulanan ek gösterge rakamından, büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlüklerin daire başkanları ve belediye başkan yardımcılarının da yararlanması için çalışma yapılacaktır.

İtfaiye çalışanlarının fiili hizmet süresi zammı

MADDE 15- (1) İtfaiye ve yangın söndürme işlerinde çalışan kamu görevlilerine yönelik fiili hizmet süresi zammına ilişkin çalışma yapılacaktır.

Belediye başkan yardımcılarının tazminatları

MADDE 18- (1) Nüfusu 50.000 ve üzeri il ve ilçe belediye başkan yardımcılarının bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.

Tapu Müdürlüklerinde çalışan personele yeni unvan verilmesi

MADDE 12- (1) Tapu Müdürlüklerinde Tapu Sicili Tüzüğünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında görev yapan personelin unvan farklılıklarının giderilmesi yönünde çalışma yapılacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün personel ihtiyacının döner sermaye bütçesinden karşılanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.

DANIŞTAY KARARI:

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

ESAS NO: 2018/6061

KARAR NO: 2021/488

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .’yı temsilen. Sendikası

VEKİLİ: Av.

KARŞI TARAF (DAVALI) : . A.Ş.

VEKİLİ: Av.

İSTEMİN KONUSU:

…İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Muş ili, . PTT Merkez Müdürlüğünde dağıtıcı olarak görev yapan ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (IV) numaralı alt bendi gereğince 23/09/2015 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilen davacı tarafından, 23/08/2015 tarih ve 29454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ”Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme”nin, Üçüncü Kısım Beşinci Bölümü’nün ”Basın Yayın ve İletişim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” kısmının 12. maddesindeki “5434 sayılı Kanun’un 40. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (IV) numaralı alt bendinde yer alan “55” ibaresinin “60” olarak değiştirilmesi konusunda çalışma yapılacaktır.” şeklindeki düzenleme gereğince, emeklilik işlemlerinin durdurularak, yaş haddi bakımından (60) yaşın dikkate alınması talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin. tarih ve. sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

… İdare Mahkemesince; dava konusu işlemin dayanağını teşkil eden toplu sözleşme hükmünün yasalaşması yönünde herhangi bir sürecin işletilmediği, halihazırda dağıtıcı olarak görev yapan davacının yaş haddinin, 5434 sayılı Kanun uyarınca (55) olduğu, emekliliğin birer yıllık sürelerle uzatılması yönünde idarenin takdir yetkisinin bulunduğu, davacının bu yönde de bir talebinin bulunmadığı anlaşıldığından, yaş haddinin (60) olarak uygulanması ve emeklilik işlemlerinin durdurularak (60) yaşına kadar çalışmasının sağlanması talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, öte yandan, her ne kadar olayda eşitlik ilkesinin ihlal edildiği ileri sürülmüş ise de; Anayasa’nın 10. maddesinde öngörülen eşitlik ilkesinin amacının, hukuksal durumları aynı olanların kanunlarca aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak, kişilere kanun karşısında ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemek olduğu, bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak kanun karşısında eşitliğin ihlali yasaklanmakla birlikte, eylemli değil hukuksal eşitliğin öngörüldüğü, aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa eşitlik ilkesinin ihlalinden bahsedilemeyeceğinden, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi olarak çalışmakta olan personel ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketlerinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkındaki Yönetmelik kapsamında çalışan personelin hukuki durumları aynı olmadığından aksi yöndeki iddiaya da itibar edilmediği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

3. Dönem Toplu Sözleşmedeki düzenleme gereğince, yaş haddinin (60) yaşa çıkartılacağı hususunda tereddüt bulunmadığı, öte yandan, idari hizmet sözleşmesi ile çalışan personelin emeklilik işlemlerinde (60) yaş dikkate alınarak işlem yapılmasına rağmen, kendisi hakkında (55) yaşın esas alınmasının eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .

DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki… İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 14/10/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

REKLAM ENGELLEYICI

Reklamları Engelleyici kullandığınızı tespit ettik. Lütfen bu reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bize destek olun.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock