Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANI NORM

KADROLARININ BELİRLENMESİNE VE KULLANILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/11/2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “bölüm kurulunun görüşü alınmak şartıyla ilgili birim yönetim kurulu kararıyla” ibaresi “bölüm kurulu ile ilgili birim yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından” şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bu fıkra kapsamında asgari kadro sayısı dışındaki norm kadrolar, ilgili anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulu ile birim yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından planlanır.”

“Yükseköğretim kurumlarında norm kadroların yeterli olmaması halinde norm dışı kadro talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulu ile ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından Yükseköğretim Kuruluna iletilir.”

“Anabilim/anasanat dalları dikkate alınarak belirlenen norm kadro sayısı, ilgili anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulu ile ilgili fakülte ve üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından bölüm veya fakülte düzeyinde iki katına kadar artırılabilir.”

“Yukarıda belirtilen özellikli ve uygulamalı alanlara ilişkin öğretim görevlisi kadro talepleri, anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulu ile ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından Yükseköğretim Kuruluna iletilir ve Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanır.”

“Bunun dışındaki araştırma görevlisi kadroları, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uyarınca anabilim dallarına tahsis edilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “uygun” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Asgari kadro sayısı dışındaki norm kadrolar, ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından kullanılabilir.

(4) Öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda asgari kadrolar da dahil olmak üzere kadroların en fazla 3/4’ü aynı unvan için kullanılabilir. Bu hesaplamada çıkan sayı küsuratlı ise aşağıya doğru yuvarlama yapılır. Yükseköğretim Kurulunca öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen birimlerdeki doktor öğretim üyesi kadroları ile araştırma üniversiteleri ve meslek yüksekokullarında bu şart aranmaz.”

“(6) Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl ilgili yükseköğretim kurumu için belirlenen atama izin sayılarının birimlere dağılımı, ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından yapılır. Atama izin sayılarının, asgari kadroların kullanımı için birimlere tahsisi, ilgili birim yöneticisinin görüşü alınarak rektör tarafından gerçekleştirilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında” ibaresinden sonra gelmek üzere “doktor öğretim üyesi veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

REKLAM ENGELLEYICI

Reklamları Engelleyici kullandığınızı tespit ettik. Lütfen bu reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bize destek olun.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO